ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวกิจการนักศึกษา ฉบับที่ 2/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 วันที่ลงข่าว 22 พฤศจิกายน 2554
 
โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกิจกรรม กิจกรรม ?วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม?
 

 

 
 
 
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ฉบับที่    2/2555   วันที่   22 พฤศจิกายน   2554
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริการและกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  www.smkcc.ac.th
               
ที่อยู่ 101 หมู่ 9
ตำบลบ้าน   อำเภอเมือง     
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-450001-2
โทรสาร 034-450003
ผู้รับผิดชอบ   นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน    Email : [email protected]             มือถือ 086-344-9038
ชื่อเรื่อง โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกิจกรรม
        “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
วันที่จัดโครงการ
21 พ.ย. 2554
สื่อประกอบ                               ภาพถ่าย จำนวน  12 ภาพ (แนบไฟล์)
                                  

                                                                                                                                                                                                                 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครลงพื้นที่มอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ณ เทศบาลตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดทำโครงการ “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยมีนายบุญล้อม สำราญ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นผู้นำกรรมการสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มและยารักษาโรค จำนวนกว่า 300 ชุด  มอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกับร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลสวนหลวง
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1.     เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
2.     เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เป็นไปตามแนวทางโครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
          รูปแบบการจัดกิจกรรม  
          1.ตั้งศูนย์รับบริจาค ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
          2. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
            กลุ่มงานบริการและกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ
              บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการจำนวน   336 คน โดยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยจำนวน 60   คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นไปตามแนวทางคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
 

 

 
Download 
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000066 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472259 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin