ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ข่าวภายในวิทยาลัย
 
 
กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 11 มกราคม 2555
 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ทำการเปิดสอนและปิดการฝึกอบรมการ ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือน มกราคม 2555
 

 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครได้ทำการเปิดสอนและปิดการฝึกอบรมการ ประเดือนธันวาคม 2554 - เดือน มกราคม 2555 ดังนี้

๑. เปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการ สื่อสาร(ภาษาพม่า) ระดับ 2 รุ่นที่ 3 ให้กับพนักงานบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 50 คน 2 กลุ่ม จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.54-22 ก.พ. 55 ณ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

๒.ปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการ สื่อสาร(ภาษาพม่า)ระดับ 1 รุ่นที่  2 ให้กับพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-24 พ.ย.54 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 

๓.เปิดหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 15 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555 ณ บ้านนวดมหาชัย

๔.เปิดหลักสูตรวิชา ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัทเคเอฟฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 28 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 ตุ.ค.-1 ธ.ค. 2554 ณ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000030 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472223 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin