ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒
 
 

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๑ วิชา วท 0229 การฝึกงาน ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๒

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
สาขา
สถานที่เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ภาคเรียน
รูปเล่มฉบับเต็ม
การพัฒนาเว็บไซต์บ้านตุ๊กตาหินทราย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.ศิริกาญจน์     บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
การพัฒนาเว็บไซต์บางกอกโมล์พัฒนาเซรามิค
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท     ไทย แสตนดาร์ดไปป์  อินดัสเทรียล จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
 
ร้านค้าออนไลน์(บ้านงานฝีมือ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
๑/๒๕๕๒
เว็บไซต์ประกันภัยศรีเมือง(สำนักงานตัวแทนเจนวัฒนธรรม) ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
๑/๒๕๕๒
 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์(การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.เบญจมาศ     โพธิกำพล
๑/๒๕๕๒
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นิทานอีสปเรื่องนกกากับเหยือก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
 
การพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทอินดัสเตรียล เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
 
๑๐
การอบรมการขอมีบัตรคนพิการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม e-book
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.เบญจมาศ      โพธิกำพล
๑/๒๕๕๒
 
๑๒
การพัฒนาเว็บไซต์น้ำดื่มสมุนไพรว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พรานทะเล
อ.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
๑/๒๕๕๒
๑๓
ระบบฐานข้อมูลและระบบการวางแผน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พรานทะเล
อ.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
๑/๒๕๕๒
 
๑๔
การพัฒนาเว็บไซต์วัดในจังหวัดสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พรานทะเล
อ.เบญจมาศ       โพธิกำพล
๑/๒๕๕๒
๑๕
การพัฒนาเว็บไซต์หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒

ผลงาน

๑๖
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พรานทะเล
อ.จรูญ  จันแทน
๑/๒๕๕๒
ผลงาน
๑๗
การพัฒนาเว็บไซต์เลิศชัยธุรกิจการพิมพ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.จรูญ  จันแทน
๑/๒๕๕๒
 
๑๘
โปรแกรมจัดเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าและใบสั่งทำแว่นตา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
อ.ศิริกาญจน์      บุญล้อ
๑/๒๕๕๒
 
 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000086 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472279 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin