ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ทำเนียบบุคลากร
 
 

ทำเนียบข้าราชการ และพนักงานราชการ คลิกดูภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 

ลำดับที่
ชื่อ- นามสกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ข้อมูล  ณ                    วันที่ 1 มิถุนายน 2554
2
นางสาวมนัญชยา  ทองสิมา
ครู คศ.1
 
3
นายณรงค์ศักดิ์  พูลเงิน
ครู คศ.1
 
4
นางสุณัฐชา  กุณาศล
ครู คศ.1
 
5
นายกรณพงศ์  วงษ์จินดา
ครู คศ.1
 
6
นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง
ครู คศ.1
 
7
นายชด  นิตศิริ
ครู คศ.1
 
8
นางรัฐพร  ราตรีวงค์
ครู คศ.1
 
9
นางสาวประภัสสร  ตอพล
ครู คศ.1
 
10
นางปริยากร  ศรีสะอาด
ครูผู้ช่วย
 
11
นางสาวนงลักษณ์  ม่วงศรี
ครูผู้ช่วย
 
       12 นางเรืองอุไร ช่วยอุระชน ครูผู้ช่วย  
13
นางสาวชญานิน  สุดสน
เจ้าหน้าที่วัดผล
 
14
นายพิพัฒน์  เพริดพริ้ง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
15
นางสาวสายสุนีย์  การประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
16
นางสาวชนัญชิดา  รัตนปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
17
นางสาวต้องจิตร  โตมา
นักวิชาการพัสดุ 3
 
18
นางสาวธนภัทร  เปรียบนาน
นักวิชาการการเงินและบัญชี 3
 
19
นางสาวพิชญา  พุทธสิมมา
นักวิชาการศึกษา 4
 
20
นางสาวจันทรัตน์  ฮะติ๊ด
นักวิชาการพัสดุ 3
 
     21 นางสาวสุนทรีย์  เกิดสมบุญ นักวิชาการศึกษา 4  
     22 นายศิริไชย ศรีชาเยศ เจ้าหน้าที่วัดผล  

 

รายชื่อลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

 

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายมงคล   สังข์ทองงาม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554
2
นายสมพงษ์   ปานแดง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
3
นางแก้ว   แก้ววังปา
พนักงานทำความสะอาด
 
4
นายเพชร   คงเพชร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
5
นายบุญสม  ขาฟุ้ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
6
นายสัญชัย  แก้วจุนันท์
พนักงานขับรถ
 

 

 
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000087 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472280 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin