ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
สาขาการปกครองท้องถิ่น
 
 

1. ชื่อหลักสูตร    อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
                                                   Associate Degree of Arts in Local Governing
       ชื่อย่อ                 อ.ศศ. (การปกครองท้องถิ่น)
                                   A.A. (Local Governing)
2. ปรัชญาของหลักสูตร
ผู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึก ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                                   1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการปกครองท้องถิ่น
                                   2. เพื่อให้มีทักษะในเชิงปฏิบัติการด้านการปกครองท้องถิ่น
               3. เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อกิจการท้องถิ่นและ
    เป็นพลเมืองที่ดี
4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
    แห่งราชอาณาจักรไทย
5. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและสร้างสรรค์
    สิ่งใหม่
 
4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
                                    4.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                                                                                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                                   4.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
                                    4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                              ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต
5. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
                                    5.1 วิชาแกน                                                                                                                                         18 หน่วยกิต

      รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
            ศศ 0201 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
3(3-0-6)
            ศศ 0202 
การเมืองการปกครองของไทย 
3(3-0-6) 
            ศศ 0203 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
3(3-0-6)
            ศศ 0204 
หลักการประกอบธุรกิจ    
3(3-0-6)
            ศศ 0205 
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
            ศศ 0206 
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)

                                                                                                 
5.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                                                      ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
                       วิชาบังคับ                                                                                                                                 20 หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
             ศศ 0207  
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
             ศศ 0208  
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
             ศศ 0209 
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
             ศศ 0210  
กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกัน
3(2-2-5)
             ศศ 0211 
สัมมนาการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0212  
ภาวะผู้นำ
2(1-2-3)
             ศศ 0213  
นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                        
3(3-0-6)

 
        วิชาเลือก                                                                                                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อร      ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
   ศศ 0215       
       ก        การบริหารงานคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0215 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง   
3(3-0-6)
             ศศ 0216
การพัฒนาอย่างยั่งยืน   
2(2-0-4)
             ศศ 0217 
การบริหารโครงการและงบประมาณ
3(3-0-6)
             ศศ 0218 
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
             ศศ 0219 
เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 
3(3-0-6)
             ศศ 0220 
เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย 
3(3-0-6)
             ศศ 0221 
อุตสาหกรรมท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
             ศศ 0222 
ระบบการศึกษาไทย   
3(3-0-6)
             ศศ 0223 
สุขอนามัยชุมชนท้องถิ่น 
2(2-0-4)
             ศศ 0224 
ศาสนศึกษา 
3(3-0-6)
             ศศ 0225 
การพัฒนาชุมชน 
2(2-0-4)
             ศศ 0226 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
             ศศ 0227 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3(3-0-6)
             ศศ 0228
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3(2-2-5)
             ศศ 0229 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
             ศศ 0230   
การจัดซื้อและจัดจ้าง 
3(3-0-6)

 
               
         วิชาการฝึกงาน                                                                                                                           4 หน่วยกิต

                 รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
             ศศ 0231 
การฝึกงาน
4(240)

                                                                                                               
                                    5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
     เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000085 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472278 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin