ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 

 คลิกอ่าน คำธิบายรายวิชาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร                    อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                        

                                              Associate Degree of  Science in Business Computer

    ชื่อย่อ                                อ.วท. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                                               A.S. (Business Computer) 
 
2. ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น            
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ
    จัดการกระบวนการทางธุรกิจ
2. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและสามารถแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างม
    ประสิทธิภาพ ประยุกต์ สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ด้วยความสำนึก
    ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการ
     สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 
4. โครงสร้างหลักสูตร
                4.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                 จำนวน                 30           หน่วยกิต
                4.2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                          จำนวน                 57           หน่วยกิต
                        4.2.1 วิชาแกน                                                                                จำนวน                 21           หน่วยกิต
                        4.2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                     จำนวน                 36           หน่วยกิต  
                                                    วิชาบังคับ                                                                                          24           หน่วยกิต
                                                    วิชาเลือก                                                                                              9           หน่วยกิต
                                                    วิชาการฝึกงาน                                                                                   3           หน่วยกิต
                4.3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      ไม่น้อยกว่า           3            หน่วยกิต
 
5.    รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
                5.1 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                           จำนวน                57          หน่วยกิต
                    5.1.1 วิชาแกน                                                                                                 21           หน่วยกิต

                        รหัสวิชา
        ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
                      วท 0201
       หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
                     วท 0202
       หลักการจัดการ
3(3-0-6)
                     วท 0203
       หลักการตลาด
3(3-0-6)
                     วท 0204
       กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
                     วท 0205
       หลักการบัญชี
3(3-0-6)
                     วท 0206
       ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
                     วท  0207
       โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)

     5.1.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                                     จำนวน                 36          หน่วยกิต
วิชาบังคับ                                                                                                            24           หน่วยกิต

                รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
   น(ท-ป-ศ)
                  วท 0208
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
   3(2-2-5)
                  วท 0209
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   3(2-2-5)
                 วท 0210
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
   3(3-0-6)
                 วท 0211
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   3(2-2-5)
               วท 0212
ระบบฐานข้อมูล
   3(2-2-5)
               วท 0213
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
   3(3-0-6)
               วท 0214
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
   3(2-2-5)
               วท 0215
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
   3(2-2-5)

                           
             วิชาเลือก                                                                                   ไม่น้อยกว่า           9            หน่วยกิต

               รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
   น(ท-ป-ศ)
                วท 0216
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 1
   3(3-3-6)
               วท 0217
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2
   3(3-3-6)
               วท 0218
องค์การและการจัดการ
   3(3-0-6)
               วท 0219
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
   3(3-0-6)
               วท 0220
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
   3(3-0-6)
               วท 0221
ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี
   3(2-2-5)
               วท 0222
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
   3(2-2-5)
               วท 0223
การพัฒนางานบนเว็บ
   3(2-2-5)
               วท 0224
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   3(2-2-5)
               วท 0225
การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ
   3(2-2-5)
               วท 0226
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
   3(2-2-5)
               วท 0227
การประกอบธุรกิจ
   3(3-0-6)
               วท 0228
โครงงานพิเศษ
   3(0-6-3)

                                                                                                                                                         
                                วิชาการฝึกงาน                                                                    จำนวน                   3           หน่วยกิต

       รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา                                                                                    
 น(ท-ป-ศ)
                 วท 0229      
การฝึกงาน     
3(200)

 
                5.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
                        เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2549 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000051 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472244 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin