ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
สาขาการจัดการทั่วไป
 
 

คลิกอ่าน คำอธิบายรายวิชาสาขาการจัดการทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร      อนุปริญญาศิลปศาสตร์   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 Associate Degree of Arts in General Management 
      ชื่อย่อ                อ.ศศ. (การจัดการทั่วไป)
                                 A.A. (General Management)
2. ปรัชญาของหลักสูตร
                หลักสูตรสาขาการจัดการทั่วไป เสริมสร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีปัญญารอบรู้  และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
                                                                                                                                                       
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อให้มีทักษะทางด้านบริหารการจัดการ และสามารถพัฒนางานด้านบริหารจัดการ
4. มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ เกี่ยวกับการเรียนรู้   การปฏิบัติงาน และการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่
5. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม   ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
4. โครงสร้างหลักสูตร
                หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                          ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                    ไม่น้อยกว่า 57  หน่วยกิต
4.2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                                        18  หน่วยกิต
4.2.2   วิชาชีพ                                                                                      ไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต
                       วิชาบังคับ                                                                                               27  หน่วยกิต
                       วิชาเลือก                                                                        ไม่น้อยกว่า      9   หน่วยกิต
                       วิชาการฝึกงาน                                                                                        3   หน่วยกิต
4.3   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                            ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต
5. รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
5.1 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                               ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต  
                   5.1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                                          18   หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศศ 0401
หลักการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศศ 0402
องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
ศศ 0403
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศศ 0404
การบัญชี 1
3 (2-2-5)
ศศ 0405
การบัญชี 2
3 (2-2-5)
ศศ 0406
สถิติธุรกิจ                                                                           
3 (2-2-5)
                   5.1.2 วิชาชีพ                                                                                        ไม่น้อยกว่า 39   หน่วยกิต  
                           วิชาบังคับ                                                                                                       27   หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศศ 0407
กฎหมายธุรกิจ                                                                      
3 (3-0-6)
ศศ 0408
หลักการตลาด                                                                 
3 (3-0-6)
ศศ 0409
การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                 
3 (2-2-5)
ศศ 0410
จิตวิทยาธุรกิจ                                                                    
3 (3-0-6)
ศศ 0411
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
ศศ 0412
การประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (2-2-5)
ศศ 0413
ภาษีอากรธุรกิจ                                                                    
3 (3-0-6)
ศศ 0414
การบริหารโครงการ
3 (2-2-5)
ศศ 0415
จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
 
                              วิชาเลือก                                                                                    ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (ท-ป-ศ)
ศศ 0416
การบริหารงานสำนักงาน                                                  
3 (3-0-6)
ศศ 0417
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน                       
3 (2-2-5)
ศศ 0418
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
3 (3-0-6)
ศศ 0419
การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                         
3 (2-2-5)
ศศ 0420
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน                                
3 (3-0-6)
ศศ 0421
การบริหารการขาย                                                              
3 (2-2-5)
ศศ 0422
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                   
3 (2-2-5)
ศศ 0423
การเป็นผู้ประกอบการ                                                      
3 (3-0-6)
ศศ 0424
ภาษาไทยธุรกิจ                                                                  
3 (2-2-5)
ศศ 0425
ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                            
3 (2-2-5)
                                วิชาการฝึกงาน                                                                                                 3  หน่วยกิต
                 รหัสวิชา                ชื่อรายวิชา                                                                           น (ชั่วโมง)
                                 ศศ 0426                                การฝึกงาน                                                                         3 (200)  
 
5.2 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                            ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต
                       เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2549  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000076 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472269 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin