ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 

 คลิกอ่าน คำอธิบายรายวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ชื่อหลักสูตร     อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
  
                             Associate Degree of Information Sciences in Information Communication Technology
           ชื่อย่อ           อ.สท.   (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
                                A.IS.   (Information Communication Technology)
2. ปรัชญาของหลักสูตร
                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสร้างผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.  เพื่อให้มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์และออกแบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  เพื่อให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเพียร ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป
5.  เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
6.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7.   เพื่อให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
4. โครงสร้างหลักสูตร
                หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                          ไม่น้อยกว่า     30      หน่วยกิต
2.              หมวดวิชาเฉพาะ                                                                             ไม่น้อยกว่า      57      หน่วยกิต
2.1   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                                                1     หน่วยกิต
2.2   วิชาชีพ                                                                                            ไม่น้อยกว่า      39      หน่วยกิต
                                    2.2.1   วิชาบังคับ                                                                                                   24     หน่วยกิต
                                    2.2.2   วิชาเลือก                                                                          ไม่น้อยกว่า      12     หน่วยกิต
                                    2.2.3   วิชาการฝึกงาน                                                                                                 หน่วยกิต
3.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                             ไม่น้อยกว่า         3       หน่วยกิต
5. รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
5.1        หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                 ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต  
                   1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                                                       18   หน่วยกิต  

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
สท 0101        
เทคโนโลยีสารสนเทศ     
3 (2-2-5)
สท 0102        
ตรรกวิทยาและการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
สท 0103      
ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
สท 0104     
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์   
3 (2-2-5)
สท 0105      
ระบบไมโครซอฟและอินเตอร์เนต       
3 (2-2-5)
สท 0106      
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
3 (2-2-5)

                   2. วิชาชีพ                                                                                               ไม่น้อยกว่า 39   หน่วยกิต  
                     วิชาบังคับ                                                                                                                  24   หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
สท 0107        
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำและการนำเสนอ  
3 (2-2-5)
สท 0108        
การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
3 (2-2-5)
สท 0109        
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
3 (2-2-5)
สท 0110        
การออกแบบและการพัฒนาเว็บเพจ  
3 (2-2-5)
สท 0111        
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
3 (2-2-5)
สท 0112        
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ 
3 (3-0-6)
สท 0113        
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          
3 (2-2-5)
สท 0114        
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (0-6-3)

       วิชาชีพเลือก                                                                                       ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ท-ป-ศ)
สท 0115            
การใช้โปรแกรมตารางงาน 
3 (1-4-4)
สท 0116           
ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
สท 0117           
การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3 (3-0-6)
สท 0118           
การพัฒนาวินฟอร์ม
3 (2-2-5)
สท 0119           
โปรแกรมประยุกต์ด้านการเขียนเว็บเพจ
3 (2-2-5)
สท 0120           
การจัดการเว็บมาสเตอร์  
3 (2-2-5)
สท 0121           
โปรแกรมประยุกต์ด้านมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
สท 0122        
พื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์   
3 (3-0-6)
สท 0123        
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย (SPSS)                          
2 (1-2-3)

                                     วิชาการฝึกงาน                                                                                        4   หน่วยกิต
                   รหัสวิชา               ชื่อรายวิชา                                                                    น (ชั่วโมง)
                   สท 0124                  ฝึกงาน                                                                           4 (240)  
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                 ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต
       เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2549    
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000078 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472271 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin