ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร คลิกดูเนื้อหาหลักสูตร
ปีงบประมาณ 2549
 

ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

1

การขับรถยนต์

74101501

30

 

2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

74020501

30

 

3

การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

74100702

30

 

4

การนวดฝ่าเท้า

74071201

60

 

5

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

74050101

30

 


ปีงบประมาณ 2550


ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

6

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลคำ (Microsoft Word)

74071102

40

 

7

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการสเปรดชีด (Microsoft Excel)

74071103

30

 

8

การทำมุ้งลวด

74080001

30

 

9

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอผลงาน (Microsoft Power Point)

74071104

36

 


ปีงบประมาณ 2551


ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

10

การทำกรอบรูปอลูมิเนี่ยม

74080002

30

 

11

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดระบบฐานข้อมูล (Microsoft Access)

74071105

36

 

12

การทำเบเกอรี่

74080113

34

 

13

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ

74070706

150

 

14

ลีลาศเบื้องต้น

74030501

80

 

15

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

(ภาษาพม่า)

 

60

หลักสูตร

วชช.ระนอง

16

การแต่งหน้าเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

74080004

15

 

17

ช่างซ่อมอัพเกรดคอมพิวเตอร์

(ฉบับปรับปรุง 2552)

74100803

42

เดิม 60 ชั่วโมง

18

การใช้งานโปรแกรมการตกแต่งงานออกแบบกราฟิก (Photoshop)

74071107

26

 

19

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

74080005

30

 

20

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

74070706

420

 


ปีงบประมาณ 2552


ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

21

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลคำสำหรับครู (Microsoft Word)

74071109

18

 

22

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปตารางทำการสเปรดชีดสำหรับครู (Microsoft Excel)

74071110

18

 

23

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับครู (Microsoft Power Point)

74071111

18

 

24

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

74070712

6

 

25

เทคนิคการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น

74070713

12

 

26

การพับดอกไม้จากธนบัตร

74080506

6

 

27

การใช้งานโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์

74071114

36

 

28

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

74020602

72

 

29

การติดตั้งซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

74100804

30

 

30

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

(E-Book)

74071115

18

 

31

การสร้างเว็บเพจ

74071116

30

 


 ปีงบประมาณ 2553


ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

32

ภาษาไทย-พม่าเบื้องต้น

74020403

60

 

33

การผลิตกะปิอนามัยบ้านกระซ้าขาว

74080107

30

 


 ปีงบประมาณ 2554


ลำดับที่

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

34

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

สศ 0203

45

 

35

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

(ภาษาพม่า) ระดับ 1

74021804

30

 

36

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

(ภาษาพม่า) ระดับ 2

74021805

30

 

37

ภาษาไทย-พม่าเบื้องต้น ระดับ 1

74020406

30

 

38

ภาษาไทย-พม่าเบื้องต้น ระดับ 2

74020407

30

 

39

การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น

74091201

30

 


 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000008 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00474978 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin