ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
 

 คลิกอ่าน รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป               

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2549

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
วัตถุประสงค์
วิชาศึกษาทั่วไปมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติและของนานาชาติ สามารถนำความรู้และจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1.              กลุ่มวิชาภาษา             
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0101
สมรรถภาพทางภาษาไทย                                
 3 (2-2-5)
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                         
3 (2-2-5)
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                        
3 (2-2-5)
ศท 0104
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ     
3 (2-2-5)
ศท 0105
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                                                   
3 (2-2-5)
                                                                               
2.              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0201
ความจริงของชีวิต                                                              
3 (2-2-5)
ศท 0202
การพัฒนาตน                                                                      
3 (3-0-6)
ศท 0203
สุนทรียภาพของชีวิต                                                         
3 (3-0-6)
ศท 0204
มนุษย์และคุณค่า                                                
3 (3-0-6)
 
3.              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                   
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0301
การคิดและการตัดสินใจ                                                    
3 (2-2-5)
ศท 0302
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                            
3 (3-0-6)
ศท 0303
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                                         
3 (3-0-6)
ศท 0304
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                           
3 (3-0-6)
               
4.              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                              
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0401
จังหวัดศึกษา                                                                        
3 (2-2-5)
ศท 0402
วิถีไทย  
3 (3-0-6)
ศท 0403
สังคมโลก                                                                            
3 (3-0-6)
ศท 0404
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน                            
3 (3-0-6)
 
                การจัดการเรียนรู้
                     รายวิชาบังคับ                จำนวน 12           หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศท 0101
สมรรถภาพทางภาษาไทย                                
3 (2-2-5)
ศท 0201
ความจริงของชีวิต              
3 (2-2-5)
ศท 0301
การคิดและการตัดสินใจ                                                    
3 (2-2-5)
ศท 0401
จังหวัดศึกษา                                                                        
3 (2-2-5)
 
                    รายวิชาเลือก                   จำนวนไม่น้อยกว่า             18           หน่วยกิต
                   เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา   มนุษย์ศาสตร์    วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกกลุ่มวิชาละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000015 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00469803 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin