ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
 

รายชื่่อผลงานนักศึกษา

รูปแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการ ในรายวิชา การฝึกงาน ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๓

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
สาขา
สถานที่เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
วันที่อนุมัติ
พัฒนาเว็บเพจคณะอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๑ ก.ค. ๒๕๕๓
พัฒนาระบบแสดงเกรดออนไลน์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๑ ก.ค. ๒๕๕๓
การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๘ ก.ค. ๒๕๕๓
จัดทำเว็บไซต์ บริษัทเอี่ยมแซ รุ่งเรือง จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๘ ก.ค. ๒๕๕๓
การสร้างเว็บไซต์แนะนำร้านศร ซาลอน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๘ ก.ค. ๒๕๕๓
การพัฒนาระบบงานพัสดุออนไลน์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๑๒ ก.ค.๒๕๕๓
การสร้างเว็บไซต์แนะนำบริษัท กันตภูมิ จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๑๒ ก.ค.๒๕๕๓
การพัฒนาเว็บไซต์ เคแอนด์ เซอร์วิส
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๒ ส.ค. ๒๕๕๓
สร้างเว็บไซต์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
๒ ส.ค. ๒๕๕๓
๑๐
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริษัท เอสอาร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ
๒ ส.ค. ๒๕๕๓
๑๑
การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของวัดเจริญสุขาราม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ
๒ ส.ค. ๒๕๕๓
๑๒
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรบริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ
๙ ส.ค. ๒๕๕๓
๑๓
การพัฒนาเว็บไซต์ร้านบ้านต้นไม้(TREESHOP)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นางสาวรัชนีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓
 ๑๔ การพัฒนาระบบบริหารการจัดซื้อ บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ
 ๑๕ การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเมืองสมุทรสาคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - นายสราวุธ วงษ์จู

 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000013 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472206 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin