ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ภาพบุคลากร
 
 

 

 

ทำเนียบบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครปัจจุบัน

 

นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 

 
 
 
 
 
 
นางมนัญชยา  เรืองวงศ์โรจน์
คอ.ม.บริหารอาชีวศึกษา
ครู ค.ศ. 2
นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
 ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
 ครูค.ศ. 2
นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง
กศ.ม.สถิติและการวิจัย
 ครู ค.ศ.2
นายกรณพงศ์  วงษ์จินดา
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ครู คศ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุณัฐชา กุณาศล
บธ.ม.การบัญชี
ครู ค.ศ. 2
นายชด  นิตศิริ
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครู คศ.1
น.ส.ประภัสสร ตอพล
วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร
ครู คศ.1
นางรัฐพร ราตรีวงค์
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
ครู คศ.1
               
 
  
 
 
 
    นางปริยากร ศรีสะอาด
  ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
                         ครูผู้ช่วย
              
น.ส.นงลักษณ์  ม่วงศรี
ค.ม.หลักสูตรและการสอน
ครูผู้ช่วย

     นางเรืองอุไร ช่วยอุระชน
       รป.ม.นโยบายสาธารณะ
ครูผู้ช่วย

ปริญญาตรี ค.บ.คณิตศา
เจ้าหน้าที่วัดผล 3
นางสาวนิรัชรา รามัญรักษ์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
       ครู คศ.1
 สุดสน
ปริญญาตรี ค.บ.คณิตศา
เจ้าหน้าที่วัดผล 3
         
 
 
       นายพิพัฒน์ เพริพริ้ง
  วท.บ.ฟิสิกส์
       เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
           
น.ส.ต้องจิตร โตมา
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
นักวิชาการพัสดุ 3
น.ส.ชนัญชิดา รัตนปัญญา
ปวส.บริหารธุรกิจ การบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
น.ส.สายสุนีย์ การประเสริฐ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 3
   
 
 
 
 
น.ส.ชญานิน  สุดสน
ค.บ.คณิตศาสตร์
  เจ้าหน้าที่วัดผล 3
นางสาวจันทรัตน์  ฮะติ้ด
ศศ.บ.สารนิเทศ
นักวิชาการพัสดุ 3
น.ส.พิชญา  พุทธสิมมา
รปม.รัฐประศาสนศาสตร
นักวิชาการศึกษา 4  
น.ส.ธนภัทร  เปรียบนาน
บธ.ม บริหารธุรกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
    
 
 
 
 
 
 
       นายนาขวัญ  อนันตชัย         
นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) 
นักวิชาการศึกษา   
 
 
นางสาวสุนทรีย์ เกิดสมบุญ
ศศ.ม.สื่อสารมวลชน
นักวิชาการศึกษา
 
 
 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000045 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472238 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin