ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
 
 

 

    คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
    และรายชื่อ ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน แยกตามปีการศึกษา และแบ่งย่อยในแต่ละภาคเรียน


ปีการการศึกษา ๒๕๕๒


ลำ
ภาคเรียนที่
เลขที่คำสั่ง
ลงวันที่
       รายชื่อ
            รายชื่อ       
รายชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
 
           
รายชื่อ
 
 
           
รายชื่อ
 

           

 รายชื่อ

           

รายชื่อ

   

รายชื่อ

             

       รายชื่อ

         
๑/๒๕๕๒ 
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒  
     ๑ _๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๕๖_๕๗

        ๒
 ๒/๒๕๕๒
 -
        ๑_๔
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๔๒_๔๕

        ๓
๓/๒๕๕๒ 

    ๐๓/๒๕๕๓     

 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการการศึกษา ๒๕๕๓

 ๑/๒๕๕๓      
                       
           

   ๑_๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒/๒๕๕๓     
 
  ๑_๑๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
        
๓/๒๕๕๓     

        

 
 
๑_๘
 
๙_๑๖
 
๑๗_๒๔
 
๒๕_๓๒
 
๓๓_๓๖
 
๓๗_๓๘
 
 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000060 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472253 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin