ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
วท 0228 โครงงานพิเศษ
 
 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 
คำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดการเรียนการสอนรายวิชา
 
ตามหลักสูตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชา          โครงงานพิเศษ (Business Operation)
รหัสวิชา          วท 0228
หน่วยกิต         3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 3(0-6-3)
ผู้สอน             นายชด   นิตศิริ วท.บ(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์)(เกียรตินิยม อันดับ 2)
                         ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 
                     เบอร์ติดต่อ       084-3061463
                     Email            [email protected]
                     Website         www.smkcc.ac.th
สถานศึกษา      วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ภาคเรียนที่       1/2554
สถานที่เรียน     โรงเรียนสค. รุ่น 3  วันศุกร์ เวลา 17.00น. -  21.00น. และวันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 18.30 น.
                        โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์        วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

วัตถุประสงค์รายวิชา
          1. มีความรู้ความเข้าใจหลักในการทำโครงงาน
          2. สามารถคิด วิเคราะห์ และมีทักษะในการทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
          3. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรกิจ
          4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการทำโครงงาน

คำอธิบายรายวิชา
          ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้


โครงการสอนวิชา โครงงานพิเศษ
 
สัปดาห์/ครั้งที่สอน เนื้อหา            
จำนวน(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียน
ทฤษฎี

ปฏิบัติ


1
ครั้งที่ 1 แนะนำเนื้อหาวิชาและตกลงทำความเข้าใจรูปแบบโครงงาน

 
6
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, บรรยาย,อภิปราย
2 - 3
 
ครั้ง 2 -3  นำเสนอหัวข้อโครงงาน

 

 

 
12 นำเสนอผลงานกลุ่ม
4 - 5
ครั้งที่ 4 - 5 แสดงความคืบหน้าของบทที่ 1-2

 

 
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
6 -7
ครั้งที่ 6 - 7 แสดงความคืบหน้า บทที่ 3

 
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
8
ครั้งที่ 8 สอบบทที่ 1 - 3

 
6
นำเสนอผลงานกลุ่ม
     9 - 12            
ครั้งที่ 9 - 12 นำเสนอความคืบหน้าของโครงงาน

 
24
นำเสนอผลงานกลุ่ม
13
 ครั้งที่ 13 แสดงความคืบหน้าของบทที่ 4 - 5

 
        6 นำเสนอผลงานกลุ่ม
14 -15
ครั้งที่ 14 -15 สอบบทที่ 1 - 5

 
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
รวม
-
90

 สื่อการเรียนการสอน 

           คู่มือการทำโครงงานพิเศษ วิชา วท 0228

การประเมินผล
 
·         นำเสนอหัวข้อโครงงาน                      10%
·         นำเสนอบทที่ 1 - 3                           20%
·         ปรับปรุงงานบทที่ 1-3                        10%
·         นำเสนอบทที่ 1 - 5 และชิ้นงาน             30%
·         ปรับปรุงงานบทที่ 4 - 5                      10%
·         ความคืบหน้าโครงงาน                        10%
·         รูปเล่มโครงงาน                                10%
 
                    รวม                                               100%


เกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน

                   - แบบอิงเกณฑ์
 
 A         =        ๘๐ – ๑๐๐       คะแนน           ดีเยี่ยม
                     B+       =        ๗๖ – ๗๙        คะแนน           ดีมาก
                     B        =         ๖๖ – ๗๕        คะแนน           ดี
                     C+       =        ๕๖ – ๖๕        คะแนน            ค่อนข้างดี
                     C        =        ๕๑ – ๕๕        คะแนน            พอใช้
                     D+       =        ๔๖ – ๕๐        คะแนน            อ่อน
                     D        =        ๔๑ – ๔๕        คะแนน             อ่อนมาก
                          F         =        ๐ – ๔๐          คะแนน             ตก
                     I          =       งานค้างยังไม่ประเมินผล,ขาดสอบ

รายละเอียดของงาน
งานกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน)
          ให้นำเสนอการทำโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนาไปใช้ได้ โดยเขียนระบุว่าด้วยนำรายวิชาใดในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาพัฒนาโครงงานในครั้งนี้

ข้อมูลใน CD-ROM ภายในซีดีรอมเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น Folder ดังนี้
 
o    Word ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .doc ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    PDF ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .pdf ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    Project ภายในเก็บข้อมูลระบบที่พัฒนาในโครงงาน
o    Database ภายในเก็บฐานข้อมูล (ถ้ามี)
กำหนดส่งรูปเล่ม และซีดีข้อมูลจำนวน 1 ชุด

 
ขั้นตอนการดำเนินการทำโครงงาน
·         สำหรับนักศึกษา
 
o    ตัวอย่าง [ ปก ] [ สันปก ] [ ใบอนุมัติโครงงาน ] [ ประวัติผู้จัดทำ ] [ Story board ]
 
o    แบบเสนอหัวข้อโครงงาน [BC-1 ] บทที่ 1
 
o    แบบเสนอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน [ BC-1R ]
 
o    แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน [ BC-2 ]
 
o    แบบขอสอบนำเสนอโครงงาน บทที่ 1 - 3
 
o    แบบเสนอความคืบหน้าโครงงาน [ BC-3 ]
 
o    แบบขอสอบโครงงาน บทที่ 1 - 5 [ BC-4 ]
 
o    แบบรายงานการสอบโครงงาน [ BC-5 ]
 
o    แบบขอแก้ไขสอบโครงงาน [ BC-5R ]
 
o    แบบรายงานแก้ไขโครงงาน [ BC-6 ]
 
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอบหัวข้อโครงงาน [ BC-7 ]
 
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอบโครงงาน บทที่ 1 - 3 [ BC-8 ]
 
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอนโครงงาน บทที่ 1 - 5 [ BC-9 ]
 
o    แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน [ BC-10 ]
 
·         ลำดับการเรียงเอกสารโครงงาน ใช้ fonts TH SarabunPSK ในการพิมพ์รูปเล่มเท่านั้น
 
o    ปกนอก
o    กระดาษรองปก
o    ปกใน
o    แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน
o    บทคัดย่อ
o    กิตติกรรมประกาศ
o    สารบัญ
o    สารบัญตาราง (ถ้ามี)
o    สารบัญภาพ (ถ้ามี)
o    บรรณานุกรม
o    ภาคผนวก
§ ประวัติผู้จัดทำ
§ แบบเสนอหัวข้อโครงงาน(BC-1)
§ แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน 
·         ข้อมูลใน CD-ROM ภายในซีดีรอมเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น Folder ดังนี้
o    Word ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .doc ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    PDF ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .pdf ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน.. ประวัติผู้จัดทำ
o    Project ภายในเก็บข้อมูลระบบที่พัฒนาในโครงงาน
o    Database ภายในเก็บฐานข้อมูล (ถ้ามี)
 
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000071 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472264 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin