ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
VDOตัวอย่างการลงทะเบียน
 
 

วิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กลุ่มนักศึกษาในการลงทะเบียน

2 หลักแรก สาขา  (ตัวอักษร)

2 หลักถัดมา สถานที่ (ตัวอักษร)

2 หลักสุดท้าย ปีที่เข้า (ตัวเลข)

 

สาขาวิชา

สถานที่จัดการศึกษา

การปกครองท้องถิ่น LG

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร - LC

การจัดการทั่วไป – GM            

ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย - SK

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -  BC

ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ - WT

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -   IT

ร.ร.กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  - KV

 

ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ - OS

 

อบต.โคกขาม - KK

 

บริษัท ไทยยูเนียนโฟร์เซ่น จำกัด(มหาชน) TU

 

บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด - NY

 

บริษัท โมเดิร์นฟร์อม MF

 

กลุ่มนักศึกษา-ห้องเรียนปัจจุบัน(ภาคเรียนที่ 2 / 2554)

สาขาวิชา

ชั้นปี  / สถานที่

รหัสกลุ่ม

การปกครองท้องถิ่น

ปี2   สมุทรสาครวิทยาลัย

LGSK53

การปกครองท้องถิ่น

ปี1   สมุทรสาครวิทยาลัย

LGSK54

การปกครองท้องถิ่น

ปี1   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

LGKK53

การจัดการทั่วไป

ปี2  สมุทรสาครวิทยาลัย

GMKS53

การจัดการทั่วไป

ปี1  สมุทรสาครวิทยาลัย

GMKS54

การจัดการทั่วไป

ปี 2  กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

GMKV53

การจัดการทั่วไป

ปี1  กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

GMKV54

การจัดการทั่วไป

ปี2  ไทยยูเนียนฯ

GMTU53

การจัดการทั่วไป

ปี1  ไทยยูเนียนฯ

GMTU54

การจัดการทั่วไป

ปี2  นันยางฯ

GMNY53

การจัดการทั่วไป

ปี1  นันยางฯ

GMNY54

การจัดการทั่วไป

ปี2  กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

GMKV53

การจัดการทั่วไป

ปี1  กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

GMKV54

การจัดการทั่วไป

ปี1  โมเดิร์นฟอร์ม

GMMF53

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี2  สมุทรสาครวิทยาลัย

BCSK53

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี1  สมุทรสาครวิทยาลัย

BCSK54

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี2  วัดธรรมฯ

BCWT53

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี1  วัดธรรมฯ

BCWT54

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี2  อ้อมน้อยฯ

BCOS53

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี1  อ้อมน้อยฯ

BCOS54

เทคโนฯ

ปี2 ศูนย์ฯ

ITLC53

เทคโนฯ

ปี1 ศูนย์ฯ

ITLC54

 

หมายเหตุ    รหัสกลุ่มจะติดตามตัวนักศึกษาไปตลอดจนจบการศึกษา    ยกเว้นผู้ที่ขอย้ายสถานที่เรียนหรือขอเรียน

                    เพิ่มเติมกับสาขาอื่น

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000096 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472289 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin