ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 
คำอธิบายรายวิชาและรายละเอียดการเรียนการสอนรายวิชา
ตามหลักสูตร อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
รายวิชา          โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา          สท 0114
หน่วยกิต         3 หน่วยกิต 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 3(0-6-3)
ผู้สอน             นายชด  นิตศิริ วท.บ(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม อันดับ 2)
                     ค.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
                     เบอร์ติดต่อ  084-3061463
                     Email:[email protected]
                     Website www.smkcc.ac.th
 
สถานศึกษา      วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ภาคเรียนที่       1/2555
สถานที่เรียน     ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยชุมชน รุ่น 2      วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
 
วัตถุประสงค์รายวิชา
       1. มีความรู้ความเข้าใจหลักในการทำโครงงาน
       2. สามารถคิด วิเคราะห์ และมีทักษะในการทาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
       3. สามารถนาความรู้ที่ได้จากการทาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรกิจ
       4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการทาโครงงาน
 
คำอธิบายรายวิชา
 
         ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนาไปใช้ได้


โครงการสอนวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สัปดาห์/ครั้งที่สอน
                              เนื้อหา
จำนวน(ชั่วโมง)
      กิจกรรม
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
แนะนำเนื้อหาวิชาและตกลงทำความเข้าใจรูปแบบโครงงาน
     -
6
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยาย,อภิปราย
2 - 3
นำเสนอหัวข้อโครงงาน
-
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
         4 การเขียนโครงงานบทที่ 1
แสดงความคืบหน้าของบทที่ 1
       -
6
 บรรยาย,อภิปราย
นำเสนอผลงานกลุ่ม
5
การเขียนโครงงานบทที่ 2
แสดงความคืบหน้าของบทที่ 2
-
6
บรรยาย,อภิปราย
นำเสนอผลงานกลุ่ม
6 -7
การเขียนโครงงานบทที่ 3
แสดงความคืบหน้า บทที่ 3
-
12
บรรยาย,อภิปราย
นำเสนอผลงานกลุ่ม
           8 สอบบทที่ 1 - 3
-
6
นำเสนอผลงานกลุ่ม

9 - 11
การเขียนโครงงานบทที่ 4
นำเสนอความคืบหน้าของโครงงาน บทที่ 4 และชิ้นงาน
           
-
           
18
บรรยาย,อภิปรายนำเสนอผลงานกลุ่ม
12 - 13
การเขียนโครงงานบทที่ 5
แสดงความคืบหน้าของบทที่ 4 - 5
-
12
บรรยาย,อภิปราย
นำเสนอผลงานกลุ่ม
14
นำเสนอ ชิ้นงาน/โปรแกรม/ระบบ
-
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
15
ส่งรูปเล่มโครงงาน ซีดีข้อมูลและสอบซ่อม
-
12
นำเสนอผลงานกลุ่ม
                                                                            รวม
-
90
 


สื่อการเรียนการสอน
           คู่มือการทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา สท 0114


 การประเมินผล

·         นำเสนอหัวข้อโครงงาน                      10%
·         สอบนำเสนอบทที่ 1 - 3                     10%
·        รายงานความคืบหน้าโครงงานบทที่ 1-3     10%
·         สอบนำเสนอ ชิ้นงาน/โปรแกรม/ระบบ      40%
·         เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์                20%
·         จิตพิสัย                                        10%
                    รวม                                              100%


หมายเหตุ หากนักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามที่อาจารย์ประจำวิชากำหนด ต่ำกว่า 80% จะไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.)


เกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน
 - แบบอิงเกณฑ์

A        =        ๘๐ – ๑๐๐      คะแนน           ดีเยี่ยม
                    B+        =        ๗๖ – ๗๙        คะแนน           ดีมาก
                    B         =        ๖๖ – ๗๕         คะแนน          ดี
                   C+         =        ๕๖ – ๖๕        คะแนน           ค่อนข้างดี
                   C        =          ๕๑ – ๕๕        คะแนน           พอใช้
                   D+       =          ๔๖ – ๕๐        คะแนน           อ่อน
                   D        =          ๔๑ – ๔๕        คะแนน            อ่อนมาก
                   F        =           ๐ – ๔๐          คะแนน           ตก
                   I         =        งานค้างยังไม่ประเมินผล,ขาดสอบ
รายละเอียดของงาน
งานกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน)
 
          ให้นำเสนอการทำโครงงานด้านธุรกิจ บริษัท ชุมชน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานแล้วสามารถนำไปใช้ได้ โดยเขียนระบุว่าด้วยนำรายวิชาใดในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาโครงงานในครั้งนี้


 
ข้อมูลใน CD-ROM ภายในซีดีรอมเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น Folder ดังนี้
o    Word ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .doc ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    PDF ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .pdf ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    Project ภายในเก็บข้อมูลระบบที่พัฒนาในโครงงาน
o    Database ภายในเก็บฐานข้อมูล (ถ้ามี)
กำหนดส่งรูปเล่ม และซีดีข้อมูลจำนวน 1 ชุด

ขั้นตอนการดำเนินการทำโครงงาน
·         สำหรับนักศึกษา
o    ตัวอย่าง [ ปก ] [ สันปก ] [ ใบอนุมัติโครงงาน ] [ ประวัติผู้จัดทำ ] [ Story board ]
o    แบบเสนอหัวข้อโครงงาน [IT-1 ] บทที่ 1
o    แบบเสนอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงาน [IT-1R ]
o    แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน [ IT-2 ]
o    แบบขอสอบนำเสนอโครงงาน บทที่ 1 - 3
o    แบบเสนอความคืบหน้าโครงงาน [ IT-3 ]
o    แบบขอสอบโครงงาน บทที่ 1 - 5 [ IT-4 ]
o    แบบรายงานการสอบโครงงาน [ IT-5 ]
o    แบบขอแก้ไขสอบโครงงาน [ IT-5R ]
o    แบบรายงานแก้ไขโครงงาน [ IT-6 ]
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอบหัวข้อโครงงาน [ IT-7 ]
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอบโครงงาน บทที่ 1 - 3 [ IT-8 ]
o    แบบรายงานให้คะแนนขึ้นสอนโครงงาน บทที่ 1 - 5 [ IT-9 ]
o    แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน [ IT-10 ]
·         ลำดับการเรียงเอกสารโครงงาน ใช้ fonts TH SarabunPSK ในการพิมพ์รูปเล่มเท่านั้น download คู่มือการเขียนโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นี่
o    ปกนอก
o    กระดาษรองปก
o    ปกใน
o   ใบอนุมัติโครงงาน
o    บทคัดย่อ
o    กิตติกรรมประกาศ
o    สารบัญ
o    สารบัญตาราง (ถ้ามี)
o    สารบัญภาพ (ถ้ามี)
o    บทที่ 1
o    บทที่ 2
o    บทที่ 3
o    บทที่ 4
o    บทที่ 5
o    บรรณานุกรม
o    ภาคผนวก
§ ประวัติผู้จัดทำ
§ แบบอนุมัติหัวข้อโครงงาน
§ แบบรายงานตรวจเล่มโครงงาน
·         ข้อมูลใน CD-ROM ภายในซีดีรอมเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น Folder ดังนี้
o    Word ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .doc ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน ... ประวัติผู้จัดทำ
o    PDF ภายในเก็บข้อมูลรายงานที่มีนามสกุล .pdf ตั้งแต่ ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติโครงงาน.. ประวัติผู้จัดทำ
o    Project ภายในเก็บข้อมูลระบบที่พัฒนาในโครงงาน
o    Database ภายในเก็บฐานข้อมูล (ถ้ามี)

  Download เอกสารประกอบการสอน วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับเต็ม  PDF  WORD(ย่อ)
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000067 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472260 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin