ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
วิชาการฝึกงาน
 
 

 

 

เรื่อง สำรวจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ประจำภาคเรียน 1/2555 และส่งหัวข้อโครงการ

ทางวิทยาลัยชุมชนขอให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 1/2555 กรอกแบบฟอร์มสำรวจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝช.01 เพื่อเลือกรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

1. ฝึกงานในสถานประกอบการ (กรณีนักศึกษายังไม่มีงานทำเท่านั้น)

2. รูปแบบโครงการ (สำหรับนักศึกษาที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

3. แบบขออนุมัติหัวข้อโครงการกรอกเอกสาร  (ฝช.01) และ (ฝช.03)

4. ฟอนต์ TH Sarabun PSK ใช้สำหรับพิมพ์รูปเล่มโครงการ (download new)

กรอกเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ ส่งต่อให้กับหัวหน้าสาขาวิชาต่อไป สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำโครงการให้กรอกแบบขออนุมัติโครงการแนบมาด้วยพร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากคู่มือบันทึกการฝึกงาน ดังต่อไปนี้

1. คู่มือบันทึกการฝึกงาน (แบบฝึกงานในสถานประกอบการ)

2. คู่มือบันทึกการฝึกงาน (แบบโครงการ) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 1/2555)   WORD  หรือ   PDF

3. แบบฟอร์ม คำร้องขอนำเสนอการฝึกงานในสถานประกอบการ และแบบโครงการ (ฝช.04)  กรณีทำเสร็จแล้ว

สำหรับตัวอย่างการเขียนโครงการ สามารถดาวส์โหลด จากข้างล่าง

4. ปฏิทินการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 NEW

5. ตัวอย่างสีปกรูปเล่มโครงการแบบเคลือบพลาสติก(ทุกสาขาวิชาใช้สีเดียวกันหมด)

6. ตัวอย่างสีปกและการเข้าเล่มโครงการปีการศึกษา 1/2555

 

ตัวอย่างการเขียนโครงการ

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000077 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472270 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin