ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
รายชื่อโครงการ 1/2555
 
 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

สถานที่เรียน

สาขาวิชา

ผลการอนุมัติหัวขอโครงการ

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1

เว็บไซต์อาเซียนศึกษาภาคเรียนรู้ภาษาอาเซียน
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

2

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-ลาว

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

3

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-พม่า

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

4

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-มาเลย์

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

5

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-อังกฤษ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

6

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-เวียดนาม

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

7

อินโฟกราฟิกพาทัวร์สมุทรสาคร ภาคภาษาไทย-จีน

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

8

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-จีน
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

9

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-เขมร
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

10

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-อินโดนีเซีย
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

11

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-ตากาล็อก
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

12

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-มาเลย์
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

13

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-เวียดนาม
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

14

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-ลาว
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

15

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-พม่า
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

16

ระบบฐานข้อมูลคำศัพท์อาเซียนระดับพื้นฐานภาคภาษาไทย-อังกฤษ
โรงเรียนอ้มน้อยโสภณชนูปถัมภ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ไม่มีชุมชน วิทยาลัยหรือองค์กรรองรับการทำโครงการ

17

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

18

ฝึกงานที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนงานและอยู่ในช่วงทดลองงาน ไม่สามารถให้ฝึกงานได้ ให้เปลี่ยนสถานที่ฝึกใหม่

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ลงประกาศ 13 กรกฎาคม 2555

หมายเหตุ : กลุ่มนักศึกษาที่หัวข้อไม่ผ่าน ให้เรียบแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเส็จภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000048 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472241 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin