ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
 

รายชื่อผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 3

รูปแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการ ในรายวิชา การฝึกงาน ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๕๔

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
สาขา
สถานที่เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
นายนิพันธ์ พรมเมือง
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กะปิอนามัยบ้านกระซ้าขาว

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายสราวุธ วงษ์จู

นายธีรวัฒน์ พรามมณี

น.ส.นพรัตน์ อิ่มมาก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายชด นิตศิริ

นายสังคม สมณา

น.ส.พัฒนา เทพภูมี

นายวิโรจน์ ราวิชัย

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำสินค้าหมู่บ้านเบญรงค์ ตำบลวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษ สมุทคุณ
อาจรย์สุพัตรา    โพธิ์สวัสดิ์
นายธนุกร กรอบทอง

นายโยธิน ศรีจินดา

การพัฒนาเว็บไซต์กองทุนชุมชนตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษ สมุทคุณ
อาจรย์สุพัตรา    โพธิ์สวัสดิ์
นางพัชรินทร์ ลักษณประวัติ

น.ส.สกุลทิพย์ หล้าแล้

น.ส.จุฑารัตน์ มังกรกิม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กรณีศึกษาการพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิต เวอร์ชัน 2010

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายพัชรศักดิ์   ภาวนาภิญโญ

นายเกียรติศักดิ์ ทวีพร

น.ส.โสภิศสุดา เศวตวงศ์

การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอน กรณีศึกษาวิชาระบบฐานข้อมูล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

นายพัชรศักดิ์  ภาวนาภิญโญ

น.ส.ทัศนีย์ พิมทอง

น.ส.ศุจินทรา ขำคง

น.ส.ศุภัสรา ม่วงสาว

การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ของหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายชด นิตศิริ
นายประภาส ศาลิคุปต

การพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท จิระกล่องกระดาษ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

นายชด นิตศิริ

น.ส.กรรณิกา เกตูอู่ทอง

นางจิตรา ชมบ้านแพ้ว

นายพีรศักดิ์ จันทร์ทรัพย์

๑๐
การพัฒนาเว็บไซต์ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเอนกประสงค์สไตล์แฟชั่น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษ สมุทคุณ
อาจรย์สุพัตรา    โพธิ์สวัสดิ์
นายชนะชัย ศักดิ์สุนทร

นายจักรพงศ์ คุ้มแสง

นายธนพล ทีหัวช้าง
๑๑
การพัฒนาเว็บไซต์อาเซียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

นายชด นิตศิริ

นายภูวนัย เรียงแหลม

นายเอกลักษณ์ ท่าทราย

น.ส.วิไล มีสมิง

๑๒

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบระบบการเข้า-ออกงาน การทำงานล่วงเวลา และเงินเดือนของบริษัท เฮียโยการ์เมนต์ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
นายพัชรศักดิ์  ภาวนาภิญโญ
น.ส.ภาวดี จงประเสริฐ

น.ส.พัชรา แจ้งกกระจ่าง

นายบัณฑิต ครุฑธา
๑๓
การสร้างสื่อมัลติมีเดียนำเสนอโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษ สมุทคุณ

อาจรย์สุพัตรา     โพธิ์สวัสดิ์

นายเกรียงไกร นนทะวงศ์

น.ส.บรรจง อาดอ่อนสี

น.ส.สุภาพร เขียวหลง

๑๔
การสร้างสื่อมัลติมีเดียแนะนำวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษ สมุทคุณ
อาจรย์สุพัตรา    โพธิ์สวัสดิ์
นางบุญนิตย์ สันทะรา

น.ส.ศศินันทร์ อินทร์สุข

น.ส.สมใจ หล่าเพ็ชร
๑๕

การประยุกต์ใช้ระบบปฎิบัติการ ลีนุกซ์ อูบันตู บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายชด นิตศิริ

น.ส.ทิตา ศรีนิเวศ

นายพงษ์พัธ์ กะชันรัมย์

น.ส.สุชาดา พุ่มจิต

๑๖
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายชด นิตศิริ
นายองอาจ ขาวประทุม

น.ส.จุฬารัตน์ พรมนาม

๑๗

การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรือประมงจิ๋วท่าฉลอม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นายสราวุธ วงษ์จู
นายวันเฉลิม ปิ่นเจริญ

น.ส.วาสนา ภู่นพคุณ

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000020 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472213 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin