ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
วาระประชุมประเดือน ปี 2555
 
 

 

 

วาระการประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือน/ปี 2555

วาระการประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
8/2555

16 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น.

 
 
 9/2555
19 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.
    2.เอกสารการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด มหาชน)  
10/2555 18 ตุุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. 1.ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
    2.สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2555    
 11/2555 15 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. 1.ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ    
    2.รายงานผลการนิเทศติดตามการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2555    
    3.แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สถานที่จัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ภาคเรียน 3/2555    
    4.แผนจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร สาขาการจัดการทั่วไป สถานที่เรียนศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (กลุ่มบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด มหาชน)    
 

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000080 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472273 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin