ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
คู่มือและเอกสาร Download
 
 

 

เอกสารสำหรับอาจารย์ผู้สอนใช้ ประจำภาคเรียน 1/2554

๑. ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.๓

๒. ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.๕

๓. แบบฟอร์มบันทึกลงเวลาสอนประจำเดือน(เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่)

๔. ตัวอย่าง การเขียน มคอ. ๓ วิชาหลักการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๕. คู่มือการปฏิบัติการเรียนการสอน

๖. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

๗. แบบฟอร์มขอสอนชดเชยหรือสับเปลี่ยนชั่วโมงสอน(ฉบับแก้ไข)

 

 แนวทางปฏิบัตการเบิกจ่ายค่าสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554  มีดังนี้

ขั้นที่ 1  อาจารย์ผู้สอนต้องใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ในการบันทึกหรือผู้ประสานจะเป็นคนทำแล้วใช้เซ็นต์ก็แล้ว แต่ต้องมีลายมือของอาจารย์ผู้สอน แผ่นละหนึ่งคนต่อเดือน
 
ขั้นที่ 2  เวลาเบิกต้องแนบใบลงเวลา  ใบสอนชดเชย (ถ้ามี) และใบเซ็นต์รับเงินเพื่อสำหรับใช้ในตั้งเบิกของแต่ละเดือน
 
ขั้นที่ 3  ต้องจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง และส่วนที่เหลือว่าจะต้องเบิกอีกเท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลแก่หัวหน้างาน อนุปริญญาในการตอบคำถามการเบิกจ่ายแก่ผอ.
 
ขั้นที่ 4  ผู้ประสานงานทำการเบิก โดยต้องเป็นผู้รับรอง และส่งให้หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญารับรอง
 
ขั้นที่ 5  ผอ.อนุมัติ 

ขั้นที่ 6 การเงินทำการโอนผ่านบัญชีแก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน เน้นให้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2553 เป็นต้นไป

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000082 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472275 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin