ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
ประวัติและความเป็นมา
 
 

ประวัติและความเป็นมา

                วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย และนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ นักธุรกิจ(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ภาควิชาชีพ)เล็งเห็นว่าควรจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2547 นำโดยนายบุญล้อม สาราญและคณะเป็นผู้ดำเนินงาน และมี ดร.วิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพ้ว ทำหน้าที่ผู้อำนวยการเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาต่ำกว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน
        วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนชุดแรก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยมีนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นประธานกรรมการสภาวิทยาลัย และมีนายเอก แก้วชูเสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครคนแรก และได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม ในปีพ.ศ. 2549 ปัจจุบัน มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกรรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และมี นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร คนปัจจุบัน

 

  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000088 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472281 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin