ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ผลิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
2.จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.พัฒนาองค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้วยการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1  การจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 2 ปี
กลยุทธ์การพัฒนา : การจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
ตัวชี้วัด:
1.มีระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของชุมชนและการมีส่วนร่วม
2.มีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญาและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ระดับคุณภาพของอาจารย์
5.ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารย์
6.ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.50 (อนุปริญญา)
7.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
8.ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
2. โครงการศึกษาความต้องการของชุมชน
3. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
4. โครงการเพิ่มความสำเร็จของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
6. โครงการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา
7. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
8. โครงการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยสภาวิชาการ
9. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
เป้าประสงค์ที่ 2  การพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนา : การพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด:
1.มีระบบและกิจกรรมบริการนักศึกษาที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
2.มีกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
3.มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถทางสังคม
4.จำนวนผลงาน รางวัลนักศึกษา/ศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในสังคม
5.การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
6.ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี  ตลอดจน เกิดพฤติกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2. โครงการกิจกรรมนักศึกษา
3. โครงการประสาทอนุปริญญา
4. โครงการกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ผู้นำนักศึกษา(รวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน)
5. โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 3  จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 4  การให้บริการวิชาการเพื่อความรับผิดชอบต่อชุมชน
กลยุทธ์การพัฒนา : การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด:
1.มีกระบวนการฝึกอบรมที่สร้างความสำเร็จในตัวผู้เรียน
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3.มีระบบและกิจกรรมบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาความต้องการของหลักสูตรระยะสั้น
2. โครงการนิเทศติดตามหลักสูตรระยะสั้น
3. โครงการพัฒนาวิธีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้รับบริการวิชาการ
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
5. โครงการพัฒนาครูหลักสูตรระยะสั้น
6. โครงการให้บริการแก่ชุมชน
7. โครงการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5  การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์การพัฒนา : การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒธรรม
ตัวชี้วัด:
1.มีกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนานักศึกษา
2.มีกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
2. โครงการสร้างฐานข้อมูลด้านประเพณีและวัฒนธรรม
3. โครงการค่ายคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ 6 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์การพัฒนา : การบริหารจัดการเครือข่าย
ตัวชี้วัด:
1.หน่วยจัดการศึกษา/สถานที่จัดการศึกษามีศักยภาพความพร้อมและความเหมาะสม
2.มีการสร้างความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาปัญหาท้องถิ่นและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โครงการปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์การเพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 7   การพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์การพัฒนา : ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด:
1.มีปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ตรงกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
2.ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน
3.ระดับการบรรลุผลสำเร็จตามแผนดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2. โครงการสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (สภาวิทยาลัย สภาวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา)
3. การเพิ่มระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
4. โครงการสื่อสารองค์การเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน
5. โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
6. โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
7. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
กลยุทธ์การพัฒนา : การเงินและงบประมาณ
ตัวชี้วัด:
1.มีระบบการเงิน งบประมาณการจัดสรร และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
2.ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
3.ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการใช้จ่าย
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เป้าประสงค์ที่ 8  การปรับปรุงระบบงานให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
กลยุทธ์การพัฒนา : ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัด:
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
2.ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา\
2.โครงการเพิ่มระดับคุณภาพของรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์การพัฒนา : การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด:
1.ระดับคุณภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
2.สภาวิทยาลัยชุมชนกำกับดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.สภาวิชาการกำกับดูแลการดำเนินงานวิชาการให้มีคุณภาพ
4.ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของวิทยาลัยชุมชน
5.มีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
6.ระดับความร่วมมือและความสุขในการทำงานของบุคลากร
7.มีการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
3. โครงการจัดทำจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 
เป้าประสงค์ที่ 10  การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การพัฒนา : การวิจัย
ตัวชี้วัด:
1.ผู้สอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน\
2.มีการวิจัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวิทยาลัยหรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเมินผล(Evaluation Research)                       
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเน้น E-Learning
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000036 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472229 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin