ปรัชญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษา ของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในปรัชญาการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรมสร้างคน วิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาส”
 
 

“วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
หน้าแรก | ข่าวสารวิทยาลัย | กระดานข่าว | คลังข้อมูล | คลังรูปภาพ | สารสนเทศ | ใบสมัครออนไลน์ | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 


 

 นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 
ข้อมูลวิทยาลัย
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  
ประวัติและความเป็นมา  
คำขวัญ ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
นโยบายหลักและค่านิยม  
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2553 - 2556)  
แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี (2554 - 2561)  
แผนงานประจำปีงบประมาณ  
บุคลากร  
สถานทีตั้งวิทยาลัย  
งานสภาวิทยาลัย  
สภาวิทยาลัยชุมชน  
สภาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพภายใน  
การประกันคุณภาพภายนอก  
KM  
งานหลักสูตร  
หลักสูตรอนุปริญญา  
หลักสูตรฝึกอบรม  
งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2553  
งานวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554  
งานทะเบียนและวัดผล  
ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
เอกสารงานทะเบียน  
ใบคำร้องงานทะเบียนนักศึกษา  
งานห้องสมุด  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
แผนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา  
ภาคเรียน 2/2554  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
สื่อการเรียนการสอน  
ภาคเรียน 1/2555  
ภาคเรียน ๒/๒๕๕๔  
ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๓  
มุมอาจารย์ผู้สอน  
คู่มือและเอกสาร Download  
VDO แสดงการใช้งาน ระบบทะเบียนและวัดผล  
บริการนักศึกษา  
ตารางสอน  
วิชาการฝึกงาน 1/2555  
รายชื่อโครงการและฝึกงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคเรียน ๑/๒๕๕๔  
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
อื่นๆ  
ติดต่อเรา  
 
รวม Link website
 
 
 
นโยบายหลักและค่านิยม
 
 

นโยบายหลัก Underlying Policy = UP
1. ตอบสนองปรัชญา  หลักการ  วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
2. ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษาทุกระดับความรู้แก่ประชาชนทุกวัยในกรอบของกฎหมายด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล
3. มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจน  เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์แห่งชุมชนและประเทศชาติ
4. มีการทำงานเป็นทีมและยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล(Good Governance) ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
5. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยการส่งเสริมคนเก่งและตอบแทนคนดีอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนไปสู่เป้าหมาย
 
ค่านิยมหลัก (Core Value)
SMKCC แปลว่า
S = Service Excellence ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
M = Mutual Benefit เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน
K = Knowledge Management ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้
C = Community Cooperation โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
C = Community Development เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 
ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
SMART แปลว่า
S = Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบ
M = Morality มีคุณธรรม
A = Accountability สำนึกแห่งความรับผิดชอบ
R = Result Driven มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
T = Team Work ทำงานเป็นทีม
  
 
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ 000083 คน | ผู้เข้าชมทั้งหมด 00472276 คน Copyright © 2008 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร all right reserved. site by www.designdoodee.com  admin